Imprint

Responsible for content:
KunTec GmbH

Place of business:
Fuggerstr. 15
D – 41352 Korschenbroich

Adress:
P.O.Box 2255
D- 41340 Korschenbroich

General Manager: Manfred Kunold
Register Court: District court Neuss
Register Number: HRB 12327
UStId. DE 813617382

Telephon: (+ 49) 0 21 61 / 61 48 73 – 0
Telefax: (+ 49) 0 21 61 / 61 48 73 – 9

E-Mail: info@kuntec-automation.de
Internet: http://www.kuntec-automation.de

Realisation and Office: KunTec GmbH
Concept, Webdesign & Programming: KunTec GmbH